Skip to content Skip to footer
1. Giriş

Alfa Prime Mühendislik olarak siz değerli kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızdan hangi kapsamda korunacağı işbu gizlilik politikası metni ile açıklanmıştır. Sitemiz sistem ve görsel alt yapısının güvenilir bir şekilde kişilere sunulması ile ilgili ihtiyaç duyulan önlemleri yerine getirmiştir.

 

2. Veriler
Veri Toplama ve Kullanım Amacı

Kişisel verileriniz,

· Sizlerle iletişim kurmak ve ticari faaliyetlerimizi tanıtmak amacı doğrultusunda iletişim kurmak,

· Seminer, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,

· Benzeri hizmetlerimiz ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

· Faaliyet konularımız ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,

· Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,

· Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,

· Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,

· Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,

· Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,

· Uygulama/aplikasyon yönetmek,

· Tarafımızdan muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,

· Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,

· Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,

· Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve

· KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Şirketimiz çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere diğer şirketlerimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

· Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

· Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

· Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

· Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca şirket olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl Önlemler Alıyoruz?

Şirketimiz, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt etmektedir. Kişisel veriler, yurtiçi ve yurtdışı veri merkezlerinde yeterli ve uygun güvenlik düzeyinde saklanabilmektedir.

Şirketimiz, veri sahibi olan kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

3. Çerez ve Çerez Politikası Nedir?

Şirketimiz, web sitelerinden verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler, kullanıcılara ve ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik ve reklam sunarak; kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olmak ve web sitesi deneyimini daha kaliteli hale getirmektedir. Çerezler, kullanıcıları tanımamıza yardımcı olmakta ve üyelerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz içerik ve reklamlar ile Siteyi kullanıcılar için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Siteye hangi web sitesinden gelindiği ve Siteden sonra hangi web sitesinin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam bannerlarına tepkileri, Kullanıcıların Şirket ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Şirket ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Şirketimiz ve ilişkili şirketlerin/kuruluşlarının web sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, belirtilen amaçlarla Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

Çerez Kullanımı Engellenebilir Mi?

Kullanıcıların tarayıcıları aracılığıyla çerezleri engellemeleri mümkündür, ancak çerezlerin engellenmesi durumunda Sitedeki bazı özellikler kullanılamayabilir.

Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.

İşinizi birlikte büyütüyoruz

Adres

Türkiye —
Prof. Dr. Turan Güneş Cad. No: 140/AB
Zeytinburnu 34025 İstanbul

Bizi Takip Edin
Haber Bülteni
[mc4wp_form id="461" element_id="style-9"]

© 2024 Alfaprime.com.tr. Design by Citrus